Regulamin

Skontaktuj się z nami:


§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin portalu internetowego WEMENDERS.com (dalej portal WEMENDERS) określa warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Fundację WEMENDERS (dalej Fundacja WEMENDERS) Konta dla Użytkownika, Specjalisty, Placówki oraz świadczenia przez Fundację WEMENDERS na rzecz Użytkowników, Specjalistów i Placówek Usług za pośrednictwem portalu WEMENDERS.

 

§2 Definicje

1. Administrator - Administratorem portalu WEMENDERS jest Fundacja WEMENDERS, z siedzibą przy ul. Długiej 23/25, lok. 21 w Warszawie 02-038, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000250036, NIP 586-216-80-13, REGON 220197593.

2. Baza Danych - zbiór danych zawierający chronione dane osobowe Użytkowników, Specjalistów, Placówek portalu WEMENDERS oraz inne dane potrzebne do prawidłowego funkcjonowania portalu.

3. Cennik - wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora Usług w portalu WEMENDERS.

4. Użytkownik - osoba fizyczna nie będąca Specjalistą, ani Placówką, korzystająca z portalu WEMENDERS, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez portal WEMENDERS.

5. Specjalista - osoba będąca lekarzem, psychologiem, terapeutą lub innym użytkownikiem portalu WEMENDERS nie wymienionym, a wykonującym czynności medyczne i paramedyczne, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez portal WEMENDERS.

6. Placówka - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a wykonująca czynności medyczne i paramedyczne, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez portal WEMENDERS. Rozróżnia się Placówki publiczne i Placówki niepubliczne.

7. Profil Specjalisty - potwierdzony zbiór informacji i opinii na temat Specjalisty umieszczony w portalu WEMENDERS.

8. Profil Placówki - potwierdzony zbiór informacji i opinii na temat Placówki umieszczony w portalu WEMENDERS.

9. Konto - miejsce w portalu WEMENDERS dostępne wyłącznie dla zarejestrowanego Użytkownika, Specjalisty, Placówki gdzie może zarządzać swoimi danymi oraz wpis w Bazie Danych portalu WEMENDERS, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług i informacji.

10. Usługa - następujące usługi świadczone przez portal WEMENDERS:

a. Prezentacja profilu Specjalisty i Placówki - wizytówka.

b. Konsultacje Specjalisty, Placówki z Użytkownikiem, za pośrednictwem usługi Konsultacje on-line, poczty elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego lub konsultacji telefonicznej.

c. Testy na depresję zakończone raportami.

d. Konsultacje Użytkownika ze Specjalistą, Placówką za pośrednictwem usługi Konsultacje on-line, poczty elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego lub konsultacji telefonicznej.

11. Forum dyskusyjne - funkcjonalność portalu WEMENDERS umożliwiająca Użytkownikowi, Specjaliście, Placówce, wymianę własnych opinii na dany temat i publikacji tych opinii na wybranych stronach portalu WEMENDERS.

12. Opłata - płatność, warunkująca dostęp do Usług opisanych w pkt 10.c, 10.d. Wysokość Opłaty za realizację wskazanych Usług, widoczna jest przy tej Usłudze w Profilu Użytkownika. Opłata wnoszona jest z góry. Opłata ustalana jest przez Administratora i może ulec zmianie.

13. Regulamin - niniejszy dokument wraz z dokumentami powiązanymi publikowanymi na stronach portalu WEMENDERS, stanowiącymi jego integralną część, określający zasady korzystania z portalu WEMENDERS przez Użytkowników, Specjalistów, Placówki.

 

§3 Rejestracja w portalu WEMENDERS

1. Z portalu WEMENDERS mogą korzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogące jednak we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Aby otrzymać dostęp do portalu WEMENDERS należy przejść proces rejestracji: wypełnić zamieszczony na stronie formularz, odebrać e-mail z informacją o rejestracji, potwierdzić rejestrację. Pełny dostęp do Usług portalu WEMENDERS możliwy jest tylko po zarejestrowaniu się.

3. Warunkiem korzystania z portalu WEMENDERS jest zarejestrowanie się przy użyciu prawdziwych, własnych danych osobowych i teleadresowych.

4. Podczas rejestracji należy dokonać wyboru formy obecności w portalu WEMENDERS:

a. Użytkownik - zgodnie z §2 pkt 4;

b. Specjalista - zgodnie z §2 pkt 5;

c. Placówka - zgodnie z §2 pkt 6.

5. w momencie potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a portalem WEMENDERS, której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach portalu, na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez portal WEMENDERS, firmy współpracujące i inne podmioty, obecnie i w przyszłości, w celach związanych z zakresem działania firmy, w systemach informatycznych i innych zbiorach danych, w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

7. Po zakończeniu prawidłowej Rejestracji portal WEMENDERS tworzy dla Użytkownika, Specjalisty, Placówki Konto przypisane do konta e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik, Specjalista, Placówka uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w portalu nazwy konta, loginu oraz hasła.

8. Po zalogowaniu w swoim profilu Użytkownik może dokonać edycji i uzupełnienia danych oraz dodać swoje zdjęcia.

9. Po zalogowaniu w swoim profilu Specjalista i Placówka może dokonać edycji i uzupełnienia danych, dodać zdjęcia i wymagane dokumenty. 

10. Portal WEMENDERS zastrzega sobie prawo odmowy publikacji Profilu Użytkownika, Specjalisty, Placówki bez podania przyczyny.

11. Portal WEMENDERS weryfikuje telefonicznie prawdziwość podanych w Profilu Specjalisty i Placówki informacji.

12. Użytkownik, Specjalista, Placówka ma obowiązek aktualizacji wszelkich danych zawartych w Koncie, wprowadzonych podczas Rejestracji, jeśli doszło do ich późniejszej jakiejkolwiek zmiany. Aktualizacji danych należy dokonywać za pomocą odpowiedniego formularza edycji profilu dostępnego w portalu WEMENDERS, po wcześniejszym zalogowaniu na Konto.

13. Użytkownik, Specjalista, Placówka może posiadać tylko jedno Konto. w uzasadnionych przypadkach Administrator może zezwolić na posiadanie więcej niż jednego Konta, ale jest to sytuacja szczególna wymagająca zgłoszenie chęci posiadania więcej niż jednego Konta z uzasadnieniem poprzez e-mail do Administratora.

14. Użytkownik, Specjalista, Placówka nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, Specjalistów, Placówek oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Wyjątek stanowią konta Placówek, które mogą być używane przez osoby należycie umocowane prawnie przez Placówkę do działania w jej imieniu. Użytkownik, Specjalista, Placówka powinna utrzymywać hasło do Konta w tajemnicy. Konta nie są zbywalne i przekazywanie ich do użytku innemu Użytkownikowi, Specjaliście, Placówce bez wiedzy portalu WEMENDERS jest łamaniem postanowień Regulaminu.

15. Użytkownik, Specjalista, Placówka wysyłając formularz rejestracyjny lub logując się do portalu WEMENDERS oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i są jego danymi osobowymi,

b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie wolno rejestrować się w czyimś imieniu,

c. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach, powiadomień o nowych komentarzach, o przerwach technicznych w działaniu portalu WEMENDERS, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,

d. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,

e. wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w wiadomościach e-mail wysyłanych za pośrednictwem portalu WEMENDERS,

f. wyraża zgodę na przesyłanie swoich danych używanych w portalu WEMENDERS (nazwa użytkownika, specjalizacja, staż) w powiadomieniach o nowych postach i tematach na Forum, wysyłanych cyklicznie do grupy Użytkowników, Specjalistów, Placówek, która takie powiadomienia zamówiła,

g. wyraża zgodę na wykorzystywanie swojej nazwy użytkownika, personaliów, specjalizacji, stażu i wypowiedzi w serwisie w materiałach informacyjno-promocyjnych tworzonych przez Administratora,

h. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883),

i. zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać,

j. będzie logował się do portalu WEMENDERS tylko i wyłącznie we własnym imieniu w oparciu o swoje dane rejestracyjne.

16. Rejestrując się w Portalu Użytkownik, Specjalista, Placówka zobowiązuje się do:

a. przestrzegania autorskich praw majątkowych w tym praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora, Użytkowników, Specjalistów, Placówek oraz innych podmiotów;

b. nieprzeprowadzania działań naruszających prywatność innych Użytkowników, Specjalistów, Placówek, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach, Specjalistach, Placówkach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie portalu WEMENDERS;

d. powstrzymywania się od podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników, Specjalistów, Placówek i innych podmiotów;

e. powstrzymywania się od podejmowania działań mających na celu promowanie serwisów i działalności konkurencyjnych w stosunku do portalu WEMENDERS.

17. Usunięcie konta w portalu WEMENDERS:

a. Użytkownikowi przysługuje prawo usunięcia konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z portalu WEMENDERS.

b. Specjaliście i Placówce przysługuje prawo usunięcia konta w poprzez wyrejestrowanie się z portalu WEMENDERS. Zakończenie procedury usuwania konta jest finalizowane w ciągu 2 dni roboczych. Jeśli usunięcie konta ma miejsce przed upływem abonamentu, różnica w opłacie abonamentowej nie podlega zwrotowi.

18. W wyniku wyrejestrowania następuje usunięcia Konta w portalu WEMENDERS Administrator usuwa z bazy danych wszystkie dane osobowe wyrejestrowanego Użytkownika, Specjalisty, Placówki.

19. W wyniku wyrejestrowania nie jest dostępny profil wyrejestrowanego Użytkownika, Specjalisty, Placówki.

20. Wyrejestrowanie nie usuwa wypowiedzi Użytkownika, Specjalisty, Placówki na Forum dyskusyjnym, które zostają częścią Portalu WEMENDERS po wyrejestrowaniu.

21. W stosunku do Użytkowników, Specjalistów, Placówek łamiących niniejszy regulamin Administrator zastrzega sobie prawo wysłania ostrzeżenia z prośbą o zaprzestanie łamiących Regulamin działań w terminie 2 dni roboczych od daty wysłania ostrzeżenia lub wysłanie ostrzeżenia wraz z czasowym zawieszeniem dostępu do funkcjonalności portalu WEMENDERS.

22. Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika, Specjalisty, Placówki, jeżeli uzna, że działania Użytkownika, Specjalisty, Placówki są sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszają dobre imię bądź interesy Administratora lub innych Użytkowników, Specjalistów, Placówek oraz jeśli Użytkownik, Specjalista, Placówka nie zaprzestała działań łamiących Regulamin w terminie podanym w § 3 pkt 18.

23. Ponowna rejestracja usuniętego przez Administratora Użytkownika, Specjalisty, Placówki jest możliwa tylko za zgodą Administratora.

24. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przy rejestracji danych osobowych, Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi, Specjaliście, Placówce dostęp do portalu WEMENDERS, aż do wyjaśnienia sytuacji.

 

§4 Świadczone usługi

1. Zasobami portalu WEMENDERS są dobra takie jak: informacja, Usługi, towary, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez ten portal lub inne osoby.

2. Portal WEMENDERS oferuje Usługi spersonalizowane dla danego Użytkownika, Specjalisty i Placówki, takie jak:

a. Konsultacje on-line - Usługa umożliwiająca przeprowadzenie sesji terapeutycznej z wybranym Specjalistą w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem oprogramowania dostępnego na stronie portalu WEMENDERS. Zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi Konsultacje on-line opisane są szczegółowo w §5 niniejszego Regulaminu.

b. wyniki testu na depresję w formie raportu w formacie PDF jako usługa płatna w systemie płatności elektronicznej.

c. forum dyskusyjne;

d. wyszukiwarka Specjalistów i Placówek;

e. dodawanie opinii o Specjalistach i Placówkach;

f. powiadomienia o nowych informacjach i opiniach;

g. podawanie i korygowanie informacji profilowych oraz odnoszenie się do opinii Użytkowników przez Specjalistów i Placówki;

h. wyszukiwanie książek i artykułów.

3. Dostęp do wybranych Usług portalu WEMENDERS jest płatny dla Specjalistów i Placówki zgodnie z zasadami opisanymi w §5 niniejszego Regulaminu

4. Dostęp do portalu WEMENDERS jest płatny dla Użytkowników w zakresie korzystania z konsultacji on-line z wybranym Specjalistą oraz pobierania raportu z Testu na depresję.

5. Bezpłatne w portalu WEMENDERS są dla Użytkowników: rejestracja, uzupełnienie danych profilowych, opiniowanie Specjalistów i Placówek, uczestnictwo w dyskusjach na Forum dyskusyjnym, korzystanie z biblioteki książek i artykułów, recenzji książek oraz wypełnienie Testu na depresję.

6. Bezpłatne w portalu WEMENDERS dla Specjalistów i Placówek są następujące Usługi: rejestracja, uzupełnienie danych profilowych - założenie wizytówki, ustalanie terminów konsultacji online, odnoszenie się do opinii Użytkowników, uczestnictwo w dyskusjach na Forum dyskusyjnym, korzystanie z biblioteki książek i artykułów, recenzji książek oraz wypełnienie Testu na depresję.

7. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika, Specjalisty, Placówki. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła, ustalanego podczas rejestracji.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach portalu WEMENDERS i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową portalu WEMENDERS albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

10. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

 

 

§5 Usługa Konsultacje on-line

1. Usługa Konsultacje on-line dostępna jest dla Użytkowników po uzupełnieniu odpowiedniego formularza i po dokonaniu określonej płatności.

W tym celu należy:

a. uzupełnić formularz Konsultacji on-line,

b. wybrać i potwierdzić dostępny termin Konsultacji on-line,

c. dokonać płatności za usługę poprzez system płatności DotPay,

2. Płatności dokonuje się postępując zgodnie z kolejnymi instrukcjami zamieszczonymi w odpowiednich miejscach portalu WEMENDERS.

3. Użytkownik jest przenoszony na szyfrowaną, bezpieczną stronę płatności DotPay, gdzie po wypełnieniu danych dokonuje płatności.

4. po dokonaniu płatności Użytkownik powraca na stronę portalu WEMENDERS.

5. po spełnieniu powyższych wymagań, Konsultacja on-line rozpocznie się w wybranym i potwierdzonym przez Specjalistę terminie.

6. Cena pojedynczej konsultacji ustalana jest przez specjalistę. 20% tej kwoty pobiera portal WEMENDERS. 

7. Możliwe jest nieodpłatne korzystanie z usługi Konsultacje on-line w trakcie trwania okresu promocyjnego. Szczegóły takiej promocji ustala portal WEMENDERS i informuje o nich Użytkowników za pośrednictwem portalu WEMENDERS i poprzez newsletter.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania opłaconej Konsultacji on-line.

a. w przypadku odwołania Konsultacji on-line na krócej niż 24 przed terminem konsultacji, portal WEMENDERS potrąca 30% poniesionej Opłaty na rzecz Specjalisty.

b. w przypadku odwołania Konsultacji on-line na dłużej niż 24h Opłata dokonana na poczet Konsultacji on-line jest zwracana na konto Użytkownika w portalu WEMENDERS i może być wykorzystana w celu ustalenia następnego terminu ze Specjalistą lub zwrócona na konto Klienta.

9. Specjaliście przysługuje prawo odwołania Konsultacji on-line. w przypadku trzykrotnego odwołania Konsultacji on-line Usługa zostaje zawieszona na okres 1 miesiąca.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania rachunku za opłaconą usługę Konsultacja on-line. w tym celu należy przesłać na adres kontakt@wemenders.com wiadomość e-mail z danymi wymaganymi do wystawienia faktury oraz podanie pełnego ID wygenerowanego przez system płatności internetowych.

11. Rozliczenie Specjalisty, korzystającego z Usługi Konsultacje on-line następuje poprzez prawidłowe wystawienie faktury VAT, za wszystkie przeprowadzone w danym miesiącu kalendarzowym Konsultacje on-line.

12. Warunki techniczne świadczenia Usługi Konsultacje on-line:

a. połączenie z siecią Internet,

b. sprzęt umożliwiający korzystanie z usługi konsultacji on-line: karta dźwiękowa, karta graficzna słuchawki, mikrofon.

c. dostęp do jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych lub Opera w wersjach 9.5 i wyższych lub Firefox w wersjach 3.0 i wyższych, Google Chrome. Przeglądarka powinna akceptować "cookie" i mieć zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player w wersji 10 lub wyższej.

 

§6 Forum dyskusyjne

1. Portal umożliwia zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom, Specjalistom, Placówkom nieodpłatne korzystanie z mechanizmów Forum dyskusyjnego w celu wymiany informacji, poglądów i opinii Użytkowników, Specjalistów, Placówek.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści propagujących przemoc, nienawiść rasową, religijną, etniczną, treści naruszających dobre imię osób trzecich, zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne oraz innych treści niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce, UE.

3. Wymagane jest zwracanie się do innych użytkowników Forum dyskusyjnego z szacunkiem i ogólnie przyjętymi normami etycznymi.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe, oferty sprzedaży lub kupna wszelkich towarów i usług.

5. Administrator lub osoby przez niego wskazane mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku i wypowiedzi w każdej chwili bez podawania przyczyny.

6. Wypowiedzi lub ich fragmenty mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu przez Administratora.

7. Administrator lub osoby przez niego wskazane podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe natychmiastowe przeczytanie każdej wiadomości. Zawartość każdego postu na tym Forum dyskusyjnym wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Administratora i osób przez niego wskazanych (poza wiadomościami pisanymi przez nie) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie zainstalowanego oprogramowania bądź skutki włamań hakerskich.

9. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne i ekonomiczne podejmowanych decyzji przez Użytkowników po przeczytaniu wpisów w Forum dyskusyjnym.

 

 

§7 Zastrzeżenia i postępowanie reklamacyjne

1. Uzyskana za pośrednictwem usługi Konsultacja on-line i Testu na depresję informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.

2. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu WEMENDERS oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

3. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się Administratorowi za pomocą danych kontaktowych, dostępnych na stronie Kontakt.

4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane do 24 h w dni robocze na adres poczty elektronicznej Użytkownika, Specjalisty, Placówki.

5. Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu WEMENDERS, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Specjalistę, Placówkę w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie na adres dostępny na stronie Kontakt.

6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Administrator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

7. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

 

 

§8 Promocja i reklama w portalu WEMENDERS

1. Na stronach portalu WEMENDERS będą umieszczane reklamy i ogłoszenia osób trzecich, za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z podmiotem zamieszczającym reklamę lub ogłoszenie.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych na stronach portalu.

3. Administrator ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub charakterem portalu WEMENDERS.

4. Administrator może odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

 

§9 Prawa autorskie

1. Nazwa WEMENDERS jest chroniona prawnie. Jakiekolwiek jej używanie jest zabronione bez pisemnej zgody Administratora.

2. Administrator jest właścicielem praw autorskich i innych praw wyłącznych, jak również składających się na nie poszczególnych elementów, w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych, przedmiotów prawa autorskiego lub praw pokrewnych i innych dóbr niematerialnych.

3. W portalu WEMENDERS udostępniane są dobra pochodzące od innych osób; są wśród nich w szczególności informacje, dane, teksty, wizerunki, grafiki, będące własnością osób uprawnionych.

4. Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.

5. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie jakiegokolwiek zasobu portalu WEMENDERS, chyba że uprawniony podmiot wyraźnie udzieli na daną czynność zgody.

6. Żadna część zasobów portalu WEMENDERS nie może być publikowana bez zgody Administratora. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika i Specjalisty. Wyjątki od tego punktu wymagają pisemnej zgody i potwierdzenia Administratora.

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

8. Portal WEMENDERS zgłasza do organów ścigania przypadki podejrzane o łamanie prawa, w tym podszywanie się pod inne osoby.

 

 

§10 Prawo i sprawy sporne

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, Specjalistą, Placówką, której przedmiotem są Usługi świadczone przez portal WEMENDERS na podstawie zasad opisanych w Regulaminie, jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wszelkie sprawy sporne związane z usługami świadczonymi przez portal WEMENDERS będą rozstrzygane przed właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.

3. Zabronione jest wykorzystywanie w jakiejkolwiek działalności procedur i systemów poznanych podczas korzystania z portalu WEMENDERS. Wszelkie procedury i rozwiązania portalu WEMENDERS są własnością Administratora.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

 

§11 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, Specjalistów i Placówki o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

2. Użytkownik, Specjalista i Placówka ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w §10 pkt. 1.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie portalu WEMENDERS.